Business Consulting

 • Business software audit:

“Een Business Software audit gaat na in welke mate de business software de bedrijfsnoden vervult. Is een optimalisatie van de bestaande Business Software mogelijk of is volledige vervanging aangewezen ? Welke optie heeft de voorkeur, wat zijn de benefits versus kosten en risico’s ? De methodiek van BS-essentials is gesteund op business key requirements, risico’s en kosten.

Een business software audit kan geïntegreerd worden uitgevoerd voor alle bedrijfsprocessen of voor bepaalde processen of afdelingen. “


 • Business software optimalisatie:
“In vele gevallen kan de bedrijfsvoering beter ondersteund worden door optimalisering van de bestaande Business Software en is een volledige vervanging niet gewenst. Het uitvoeren van een Business Software Optimalisatie kan een gevolg zijn van een Business Software Audit of van reeds vastgestelde knelpunten in de business software. Dit zowel voor software die reeds lange tijd in gebruik is (en meestal diverse aanpassingen heeft ondergaan) als voor recente software implementaties.

Er wordt een actieplan uitgewerkt dat tot de gewenste optimalisatie moet leiden. Resultaat is het wegwerken van gedefiniëerde knelpunten en verbeteren van de bedrijfsvoering.

 • IT-strategy:

Een IT-strategy legt voor de komende 5,... 10 jaar en langer de structuren vast de structuren van de IT-keuzes vast,....

De belangrijkste vragen die in een IT-strategy studie worden beantwoord zijn:

  • Welke zijn de business objectieven en hoe kan IT dit ondersteunen ?
  • Welke investeringen zijn hiervoor nodig ?
   • Software
   • Hardware
   • Te voorziene projecten
  • Op welke wijze de IT-organisatie structureren ?
   • Interne organisatie
   • Extern (vb: al dan niet inzetten van outsourcing)
  • Welke structuur vastleggen zodat op een constante en stelstematige wijze IT-efficiëntie verhoogd wordt ?
   • Realiseren benefits
   • Controle over de kosten
Een IT-strategie kan uitgevoerd worden in combinatie met een Business Software Audit maar is ruimer van opzet.“

 • Opstellen RFI en RFP (lastenboeken):

“Voorafgaand aan een software selectie (ERP, WMS,...) is een uitgebreid lastenboek (RFP – Request for Proposal) noodzakelijk. Dit lastenboek bevat een duidelijke omschrijving van de toekomstige gewenste manier van werken en een gedetaillëerde behoeftespecificatie, tevens bevat het aanwijzingen naar de leverancier omtrent de wijze waarop het lastenboek moet beantwoord worden. Hierdoor is een objectieve vergelijking tussen diverse leveranciers en pakketten mogelijk.

Het resultaat hiervan is:

  • Duidelijke objectieven en projectdefinitie
  • Duidelijk gedefiniëerde behoeften
  • Basis voor een optimale selectie en duidelijke afspraken met de leverancier
  • Basis voor aansturing van de implementatie en discussies en misverstanden tijdens implementatie beperken
Ruwweg kan een RFI (Request for Information) als een beknoptere vorm van RFP omschreven worden, de beantwoording door leverancier is dan ook minder tijdrovend. Aangezien een RFI wel de key-requirements en “show-stoppers” bevat kan het een middel zijn om een eerste selectie tussen leveranciers door te voeren. “
 • Software selectie:

“Door de selectie van een ERP of andere cruciale business software bindt een bedrijf zich voor jaren aan een bepaalde leverancier en software systeem. Via de antwoorden op het lastenboek wordt reeds een eerste selectie gemaakt. voor de resterende leveranciers wordt een beproefde selectiemethodiek gebruikt zodat op een objectieve manier de best passende leverancier/software systeem geselecteerd wordt. De klant wordt bij deze selectie stap per stap begeleidt zodat de finale keuze voor de klant logisch is en door zijn key-mewerkers gedragen wordt.

De belangrijkste onderdelen binnen deze selectie methodiek zijn:

  • Evaluatie antwoorden leveranciers (op RFP)
  • Gestructureerde demo’s met objectieve scoringsmethode
  • Referentie bezoeken
  • Evaluatie contractvoorstellen”

 • Business cases:
“In een business case worden de verwachte baten en lasten van een toekomstig investeringsproject omgezet in reële Euro’s. Nadat het kostenoverzicht gekend is wordt voor alle verwachte baten een objectieve berekeningsmethode bepaald om een baat in Euro’s te vertalen. Kosten en baten worden daarbij uitgezet in de tijd , afhankelijk van de aard van het project kunnen diverse financiële methodieken gebruikt worden (Net Present Value, Pay back,...) . Hierbij dient opgemerkt te worden dat BS-Essentials voor al zijn diensten uitgaat van de business value, maar niet altijd is het nodig of mogelijk om een zo gedetaïleerde business case uit te werken.”

 • Supply chain audit:

“Via een Supply Chain audit wordt de werking van de gehele organisatie geëvalueerd:

  • sluiten uw bedrijfsprocessen aan bij uw bedrijfsstrategie ?
  • worden de juiste planningstechnieken gebruikt ?
  • sluiten de processen tussen de afdelingen aan ?
  • is uw voorraadbeheer optimaal ?

Zwakke punten worden in kaart gebracht, voorstellen voor optimalisatie worden gedefiniëerd.


 • Process audit:
“Een process audit onderzoekt een specifiek bedrijfsproces of sputterende KPI (vb: te lange levertijden naar de klant). Zwaktes worden blootgelegd, sterke punten worden benadrukt. Concrete acties om tot een beter resultaat te komen worden voorgesteld.”

 • Begeleiding Process Optimalisatie:

“Op basis van een vooraf uitgevoerde audit of knelpunt aangegeven door de klant worden concrete acties uitgewerkt om tot duidelijke verbeteringen in de processen te komen.

Indien nog niet aanwezig worden eerst de belangrijkte KPI’s voor uw bedrijf of het onderzochte proces (of processen) bepaald en berekend. De interne medewerkers worden ondersteund en aangestuurd zodat zij zelf concreet de verbetering realiseren.”

 

top